Avikana

Zpět na produkty

 

Řízení změn a rizik: Rizika řídíme, změny spravujeme

 

Modul řízení změn a rizik zajišťuje plnění požadavky normy IATF (International Automotive Task Force). Je navržen tak, aby poskytoval komplexní nástroje pro správu a dokumentaci všech změn a identifikovaných rizik. 

 

 

 

 • Identifikace a hodnocení rizik: Modul umožňuje uživatelům identifikovat potenciální rizika spojená s jakoukoliv plánovanou změnou procesu, produktu nebo systému. Rizika jsou hodnocena na základě pravděpodobnosti jejich vzniku a potenciálního dopadu na zákazníka nebo výrobní proces.
   
 • Plánování změn: Podpora pro plánování změn, včetně definice cílů změny, zodpovědných osob, potřebných zdrojů a časového harmonogramu. Toto zahrnuje i analýzu vlivu změn na stávající procesy a produkty.
   
 • Správa dokumentace: Integrovaný systém pro správu všech dokumentů souvisejících se změnami a identifikovanými riziky, včetně akčních plánů, hodnotících zpráv a záznamů o provedení změn.
   
 • Komunikace a schválení: Modul zahrnuje nástroje pro komunikaci o plánovaných změnách a rizicích se všemi zainteresovanými stranami a pro získání nezbytných schválení před implementací změn.

 

 

 


 • Monitoring a přezkum: Funkce pro sledování výsledků implementovaných změn a analýzu jejich efektivity ve vztahu k původně stanoveným cílům. Zahrnuje přezkum účinnosti podniknutých opatření na snížení rizik.
   
 • Integrace s dalšími moduly: Modul je obvykle integrován s dalšími systémy a moduly, jako jsou systémy pro řízení kvality (QMS), systémy pro řízení dokumentů a další, což umožňuje širokou interoperabilitu a sdílení informací.


Výhody použití:

 • Zvýšení efektivity a snížení chyb: Automatizace procesů a centralizace informací vede k rychlejším a přesnějším rozhodnutím.
   
 • Lepší sledovatelnost a auditovatelnost: Všechny změny a rizikové analýzy jsou pečlivě dokumentovány, což usnadňuje auditování a prokazování souladu s normami IATF.
   
 • Zlepšení spolupráce mezi týmy: Sdílení informací a společné nástroje pro komunikaci podporují lepší spolupráci mezi různými odděleními a týmy.
   
 • Přizpůsobení se rychle měnícím se podmínkám: Flexibilní nástroje pro řízení změn a rizik umožňují organizaci rychle reagovat na vnější a vnitřní změny.

Implementace modulu řízení změn a rizik v intranetovém systému pro firmy dodržující normu IATF je tedy klíčovým prvkem pro udržení konkurenceschopnosti a zajištění vysoké kvality výrobků a procesů v automobilovém průmyslu.

Na základě Vašich potřeb Vám připravíme řešení přímo na míru.