Avikana

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti   WebRex s.r.o. , se sídlem Benešova 28, Jihlava, identifikační číslo: 27676463,  (dále jen „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „objednatel“).
 2. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami

 

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní www stránek zhotovitele je informativního charakteru a zhotovitel není povinen uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo ohledně této nabídky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Objednání může proběhnout pouze uzavřením Smlouvy o dílo a to pouze písemně takto:
  1. Emailem se smlouvou o dílo podepsanou elektronickým certifikátem
  2. Poštou se smlouvou o dílo podepsanou odpovědnou osobou
  3. Emailem s oskenovanou smlouvou o dílo podepsanou odpovědnou osobou
  4. Emailem s oskenovanou objednávkou podepsanou odpovědnou osobou
  5. Emailem s napsanou objednávkou
  6. Emailem s objednávkou podepsanou elektronickým certifikátem
 3. Všechny způsoby uzavření smlouvy o dílo mají stejnou váhu.
 4. Smlouva o dílo musí obsahovat cenu nebo odhadnutý počet hodin
 5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí zhotoví pro objednatele dílo a toto dílo (hmotně zachycený výsledek činnosti) objednateli dodá.
 6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Hmotně zachycený výsledek díla náleží objednateli a to vč:
  1. Obrázků, fotografií, animací
  2. Textů
  3. Log, sloganů
  4. Obsahu databází
 2. Systém práce a programové prostředky užité pro vytváření díla jsou průmyslovým a duševním vlastnictvím zhotovitele a nejsou součástí dodávky Smlouvy o dílo. Jedná se zejména o:
  1. Systém databáze
  2. Souhrn objektů a tříd
  3. Editační systém NESPI
  4. Prostředí internetového obchodu
  5. Prostředí intranetového systému
  6. Systém generování zdrojových kódů
 3. V ceně za dílo je zahrnuta licence k užití a zpřístupnění v nehmotné podobě těch složek díla, které zhotovitel pro objednatele vytvořil a jsou ve smyslu autorského zákona autorským dílem.
  1. V ceně za dílo není zahrnuta licence k šíření a změně díla, pokud není stanoveno Smlouvou o dílo jinak.
  2. Licence k těm složkám díla, které zhotovitel pro objednatele vytvořil a jsou ve smyslu autorského zákona autorským dílem je licencí nevýhradní, pokud není stanoveno Smlouvou o dílo jinak.
  3. Objednatel je povinen uvádět na díle copyright společnosti ve tvaru „edited by nespi“ s hypertextovým odkazem.

 

DODÁNÍ DÍLA

 1. Dílo je vždy dodáváno po částech. Obsah částí je stanoven Smlouvou o dílo.
 2. Pokud není stanoven smlouvou o dílo, platí rozdělení do následujících částí:
  1. Výroba grafické části díla
  2. Výroba základních struktur databáze a systému ovládání
  3. Programování funkcí na přání
  4. Propojení do funkčního celku
  5. Testování a předání
 3. Odsouhlasení předání (převzetí) části nebo celku díla lze provést následujícím způsobem:
  1. Elektronicky emailem schválením stavu díla, přičemž datum odeslání emailu se bere jako datum převzetí
  2. Uhrazením faktury vystavené na předmětnou část nebo části dodávky
  3. Písemně s podpisem odpovědné osoby objednatele
 4. Dílo se považuje za dodané okamžikem spuštění na webovém prostoru zákazníka online v internetu nebo off-line ve vnitřní síti. Předáním přístupů ke spuštění zákazník přijímá dokončené dílo, není-li ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak.
 5. Licence k užití díla začíná platit dnem uhrazení celé ceny za dílo dle Smlouvy o dílo.

 

CENA

 1. Cena je stanovena rozpočtem
 2. Rozpočet je vždy součástí smlouvy o dílo. Je uveden částkami odpovídajícími částem díla nebo souhrnnou cenou za všechny části díla.
 3. Cena stanovená rozpočtem může být překročena maximálně o 10%

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu za dílo lze uhradit vždy pouze na základě daňového dokladu
 2. Cenu za dílo lze uhradit pouze převodem na bankovní účet, platba v hotovosti není možná
 3. Splatnost faktur zhotovitele je minimálně 10 dnů
 4. Objednatel si nenárokuje úrok z prodlení v případě opožděných plateb

 

NĚKTERÁ DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Objednatel i zhotovitel se zavazují k mlčenlivosti o všech okolnostech a skutečnostech, které se v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo dozví a které jsou způsobilé způsobit druhé smluvní straně újmu nebo je tato strana považuje za součást svého obchodního tajemství.
 2. Smluvní strany smějí vzájemného obchodního vztahu využívat k reklamním účelům., nestanoví-li Smlouva o dílo jinak.
 3. Písemné zásilky zasílané do vlastních rukou se považují za doručené okamžikem, kdy adresát příslušnou písemnou zásilku obdrží; jinak okamžikem kdy adresát příslušnou písemnou zásilku odmítne převzít, nebo třetím dnem od uložení zásilky na poště v místě dohodnuté komunikační adresy (tím jsou ke dni podpisu Smlouvy o dílo adresy uvedené v záhlaví), a to i v případě, že se adresát o zaslání příslušné písemné zásilky nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval. Ostatní písemné zásilky se považují za doručené okamžikem, kdy adresát příslušnou zásilku obdrží, jinak pátým dnem po odeslání, pokud byly odesílatelem odeslány na dohodnutou komunikační adresu, i když se adresát o zaslání příslušné písemné zásilky nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.

 

ODPOVĚDNOST A SANKCE

 1. Záruka na dílo se stanovuje na
  1. 24 měsíců pro spotřebitele
  2. 12 měsíců pro objednatele s přiděleným IČ
 2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným a nedbalým zacházením nebo zásahem ze strany objednatele. Rovněž tak se nevztahuje na závady způsobené vyšší mocí a na vady způsobené ze strany třetích osob (například je-li důvodem nefunkčnosti změna uložení dat, update technologií nebo nedodržení podmínek poskytovatelů souvisejících služeb, které nezajišťuje zhotovitel).
 3. Za vadu se nepovažuje nefunkčnost některých částí díla způsobených upgradem programového vybavení uživatele díla, ke kterému došlo po převzetí díla.
 4. Objednatel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady písemnou reklamací ve lhůtě 14 dnů od jejího zjištění. Reklamace musí obsahovat popis vady nebo popis projevů, ve kterých je spatřována vadnost; musí být datována a podepsána. Objednatel má z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla pouze právo na dodatečně bezplatné odstranění va V případě oprávněné a podložené reklamace, je zhotovitel zavázán do dvou pracovních dnů od doručení reklamace zahájit práci na odstraňování vady (způsobem podobným tomu, kterým bylo dílo zhotoveno, obvykle na dálku, úpravou dat přímo na příslušném serveru).
 5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ani do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3% z celkové ceny díla vč. DPH. Povinnost zhotovitele odstranit reklamovanou vadu však trvá.
 6. Zhotovitel neodpovídá za správnost a obsahovou kvalitu dat a prvků dodaných objednatelem, ani za vady či škody tím způsobené.
 7. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s provozováním internetových stránek (díla). Bude-li kdokoliv na základě díla činit závěry, právní úkony či kroky, činí tak na vlastní odpovědnost, případně na odpovědnost objednatele (provozovatele díla), který výslovně bere na vědomí, že nemůže požadovat žádnou náhradu škody či újmy na zhotoviteli.
 8. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s provozováním díla. Bude-li kdokoliv na základě díla činit závěry, právní úkony či kroky, činí tak na vlastní odpovědnost, případně na odpovědnost objednatele (provozovatele díla) který výslovně bere na vědomí, že nemůže požadovat žádnou náhradu škody či újmy na zhotoviteli.
 9. Zhotovitel se zavazuje dodržet placenou technickou podporu pro zhotovené dílo. Tím se myslí navrhovat možná zlepšení a programovat změny za dohodnutou cenu.

 

Optimalizujte chytrými nástroji